.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้บริหาร
 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

รายนามผู้บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. นายสวัสดี ณ พัทลุง

17 พฤษภาคม 2501 - 6 สิงหาคม 2501

2. นางประนอม สังขมณี

สิงหาคม 2501 - 31 พฤษภาคม 2503

3. นางสังวาลย์ ทองปาน

มิถุนายน 2503 - 29 สิงหาคม 2520

4. นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์

30 สิงหาคม 2520 - 29 กันยายน 2521

5. นางสังวาลย์ ทองปาน

30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525

6. นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม

30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525

7. นางสาววิไล เกษสยม

26 มิถุนายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2533