.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560  โรงเรียนสตรีทุ่งสง มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจ

1.   พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

2.   ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสาร

3.    ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานและสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก

4.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

5.    จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม  เป็นพลเมืองดีและรู้ในภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล

6.   ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีของนานาชาติ

7.    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ

8.    ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

9.    ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

10.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

11.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

12.   ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ

13.ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

 
 
 
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.233.239.20
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348 ต่อ 102  Fax : 075-411968
Email : stss_school@stss.ac.th