.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

 

 

วิสัยทัศน์  ( Vision )

 

            โรงเรียนสตรีทุ่งสงมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชา

 

กลยุทธ์  ( Strategy )

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีลักษณะตามมาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

2.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลด้วย ศาสตร์พระราชา ในศตวรรษที่  21

3.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลด้วยศาสตร์พระราชา

4.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ  ( Mission )

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วย ศาสตร์พระราชาในศตวรรษที่ 21

2.ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21

3.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4.พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

เป้าประสงค์  ( Goal )

 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม

6.โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน  สถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                สะอาด สงบ มีวินัย มีวิชา

 

ปรัชญา

“  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างสรรค์ และผลิตในกุลบุตรและกุลธิดา เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อการนำความรู้มาใช้ให้บังเกิดผลแก่ตนเอง และสังคมทั้งชุมชนที่ตนต้องตอบแทน

  

วัฒนธรรมองค์กร

 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร ภายใต้แนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาจนนำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ คือ ฟ้าขาวเรานี้มีรัก โดยใช้ชื่อย่อว่า STSS CORE VALUES โดย คำว่า STSS มาจากชื่อย่อของโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประกอบด้วย

S หมายถึง  SMILE           ยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกคนทำงานด้วยความสุข

T หมายถึง  TALENTED  จิตใจสร้างสรรค์ ทุกคนทำงานอย่างสร้างสรรค์

S หมายถึง  SERVICE     ใส่ใจบริการ ทุกคนทำงานอย่างผู้ให้บริการ

S หมายถึง  SATISFY        บนฐานแห่งรัก ทุกคนทำงานด้วยความรักกัน

ซึ้งวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสงมีดังนี้

1.ความสุขในการทำงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมุ่งเน้นการทำงานให้มีความสุข มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้อง ส่งผลให้มีผลผลิตที่เป็นเลิศ

2.ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานโดยการใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มากำหนดเป็นนวัตกรรมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ

3.ดูแลช่วยเหลือในการทำงานการทำงานของครูและบุคลากรเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำที่เกิดประโยชน์ แบบกัลยาณมิตร นำจุดเด่นของแต่ละคนมาพัฒนาคุณภาพของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

4.มีความรักในการทำงาน เป็นลักษณะเด่นของโรงเรียนที่ครูและบุคลากรทุกคน มีความรักทุ่มเท เสียสละ มีวินัย ในการทำงาน ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 
 
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 18.207.108.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348 ต่อ 102  Fax : 075-411968
Email : stss_school@stss.ac.th