หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
     
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน 
     
ตารางเรียนนักเรียน 1/ 2560 
     
ตารางสอนครู 1/2560 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 
     

รายการหนังสือ ประจาปีการศึกษา 2560 
     

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง : เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 
     

ประกาศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง : เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กรมแรงงานมาแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรง แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง 22 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนสตรีทุ่งสงต้อนรับนักเรียนแรกเปลี่ยนจากประเทศสหรัสอเมริกา 20 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับ ม.1-2-3-4-5-6 วันที่13-17 มิถุนายน 2560

หนังสือราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน