.

เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่ มีคุณธรรม


 
 
นายปรีชา แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ตัวอย่าง Best Practices 
ตัวอย่าง Best Practices
 
 
Best Practice
 
1. ระบบการนิเทศภายในโดยการนิเทศแบบคู่สัญญา ( Buddy Supervision ) ของกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
2. การแลกเปลี่ยนครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระหว่าง โรงเรียนสตรีทุ่งสง กับโรงเรียนทุ่งสง
3. การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ส 32102 สังคมศึกษา 4 (เศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วม
5. การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2554
6. คำพ้องท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
7. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. คลินิกให้การปรึกษา
9. การจัดทำ POWERPOINT ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5-6 ว23101 และ ว23102 ชั้นม.3
 

ค้นข่าวมาเล่า
 
 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2557
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 ธันวาคม 2557
 
 
นักเรียนมีความพึงพอใจอย่างไรเกี่ยวกับการประกาศผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
24 ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075-411348 , 075-423958  Fax : 075-411968
Email : stsschool@hotmail.com