กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางสาวจินตนา ศุภศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ

นางอรทัย ถึงสุขวงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชำนาญการพิเศษ

นางแพรวพรรณ ศรทอง
หัวหน้าโครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ NEED Program
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง
หัวหน้าโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวจิราวรรณ จิตรเอียด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางวิมลรัตน์ ชัยชนะทรัพย์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางรวมพร ผิวจิตร
-
ชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พระสงฆ์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวชุตินธร เหมทานนท์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

ว่าที่ร.ต.หญิงสุภัตรา จีรกุลธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการฯ NEED PROGRAM
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ