กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางสาวรัชนี เจนการ
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นายธนพล แก้วอุดม
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวธนภรณ์ กาญจนพันธ์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวอรัญญา เหมมาน
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นายพัทวี ศรีระษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวนฤมล รัตนบุรี
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางจิราภรณ์ แป้นสุข
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นายจิระศักดิ์ เพชรทอง
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวดาริกา มณีฉาย
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ