กลุ่มสาระสังคมศึกษา ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ

นางสาวสุธาสินี นาคกรด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาววรรณวิโรจน์ ศรีพุฒ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชำนาญการ

นางสายฝน จ่าแก้ว
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวอมรรัตน์ ช่างคิด
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางวิรินท์พร รัตนพันธ์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

ว่าที่ ร.ต. ผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็ก
-
ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา ธานีรัตน์
-
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีเรือน นารีเลิศ
-
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาจิน เหมทานนท์
-
ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาวดี รัตนพันธุ์
-
ชำนาญการพิเศษ

นางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์
-
ชำนาญการพิเศษ