ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสตรีทุ่งสง   

ฝ่ายบริหาร


ดร. สุภาภรณ์ คงคานนท์

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งภายในหน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ปี พ.ศ.
  ไม่มีข้อมูล
ผลงานวิชาการ

ลำดับ หัวเรื่อง ผู้ร่วมผลงาน ปีที่เผยแพร่
  ไม่มีข้อมูล