ขอบข่ายการบริหาร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้านคือ
2.1 การบริหารวิชาการ
     1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
    2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
    3) การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
    4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

2.2 การบริหารงบประมาณ
1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ
2) การจัดสรรงบประมาณ
3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5) การบริหารการเงิน
6) การบริหารบัญชี
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

2.3 การบริหารงานบุคคล
1) การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4) วินัยและการรักษาวินัย
5) การออกจากราชการ

2.4 การบริหารทั่วไป
1) การดำเนินงานธุรการ
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป
8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
10) การรับนักเรียน
11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตามอัธยาศัย
12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น

17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
18) งานบริการสาธารณะ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18/08/2566 , 12:32 น.