วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง

วิสัยทัศน์  ( Vision )

            “โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไท

พันธกิจ  ( Mission )

1.  จัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  ส่งเสริม  พัฒนา  ทักษะการคิดขั้นสูง ความสามารถพิเศษ และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

3.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  อัตลักษณ์ของผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย
4.  พัฒนาสมรรถนะ  คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ยึดหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

 

กลยุทธ์  ( Strategy )

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ความสามารถพิเศษ  และสมรรถนะผู้เรียนอย่างหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และศิลปวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

 กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์  ( Goal )

1.  ต้นแบบโรงเรียนชั้นนำระดับภูมิภาค
2.  โรงเรียน 1 ใน 3 ชั้นนำของจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  โรงเรียนเป็นโรงเรียน 1 ใน 100 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ

๔.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๕.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย

๖.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ  คุณธรรม จริยธรรมและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๗.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

 

เอกลักษณ์โรงเรียนสตรีทุ่งสง

          สะอาด  สงบ  มีวินัย  และมีวิชา

 

อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีทุ่งสง

         เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่  มีคุณธรรม

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  2. ซื่อสัตย์สุจริต

  3. มีวินัย

  4. ใฝ่เรียนรู้

  5. อยู่อย่างพอเพียง

  6. มุ่งมั่นในการทำงาน

  7. รักความเป็นไทย

  8. มีจิตสาธารณะ

 

ปรัชญา

“  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างสรรค์ และผลิตในกุลบุตรและกุลธิดา เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อการนำความรู้มาใช้ให้บังเกิดผลแก่ตนเอง และสังคมทั้งชุมชนที่ตนต้องตอบแทน”

  

วัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร ภายใต้แนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาจนนำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ คือ ฟ้าขาวเรานี้มีรัก โดยใช้ชื่อย่อว่า STSS CORE VALUES โดย คำว่า STSS มาจากชื่อย่อของโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประกอบด้วย

S หมายถึง  SMILE           ยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกคนทำงานด้วยความสุข

T หมายถึง  TALENTED  จิตใจสร้างสรรค์ ทุกคนทำงานอย่างสร้างสรรค์

S หมายถึง  SERVICE     ใส่ใจบริการ ทุกคนทำงานอย่างผู้ให้บริการ

S หมายถึง  SATISFY        บนฐานแห่งรัก ทุกคนทำงานด้วยความรักกัน

ซึ้งวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสงมีดังนี้

1.ความสุขในการทำงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมุ่งเน้นการทำงานให้มีความสุข มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้อง ส่งผลให้มีผลผลิตที่เป็นเลิศ

2.ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานโดยการใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มากำหนดเป็นนวัตกรรมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ

3.ดูแลช่วยเหลือในการทำงานการทำงานของครูและบุคลากรเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำที่เกิดประโยชน์ แบบกัลยาณมิตร นำจุดเด่นของแต่ละคนมาพัฒนาคุณภาพของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

4.มีความรักในการทำงาน เป็นลักษณะเด่นของโรงเรียนที่ครูและบุคลากรทุกคน มีความรักทุ่มเท เสียสละ มีวินัย ในการทำงาน ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25/08/2566 , 10:53 น.