คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ชื่อ - สกุล การพิจารณา/ที่มา ตำแหน่ง
นายกัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
นายบำรุง คำปล้อง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายวชิระ สุวรรณวงศ์ ผู้แทนครู กรรมการ
นายสุจินต์ สมทรง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายสมพร ไทยถิรโรจน์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายสัณชัย ปานอ่อน ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นายโสภณ หอมหวล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายวิชา สว่างอารมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายโกศล อธิมุตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายปรีชา พรหมเพศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายธีรพล รัตนปริคณน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เลขานุการคณะกรรมการ